Abstract ,Interface - implements in android


Abstract ,Interface - implements trong androidAbstract class

1.Khái niệm
- Là 1 lớp trừu tượng
- Không dùng để tạo ra đối tượng mà chỉ dùng làm cơ sở cho lớp khác kế thừa
- Ngoài thuộc tính,phương thức bình thường,abstact class có thêm abstact method - phương thức trừu tượng
- Abstact method ko dùng để thực hiện 1 công việc nào mà,nó chỉ là 1 khuôn mẫu.
- Khi 1 class kế thừa Abstract class thì nó bắt buộc phải override lại Abstract method của Abstract class đó

 Interface - implements

1.Khái niệm
Như chúng ta đã biết một lớp trong java chỉ có một siêu lớp (super class) trực tiếp hay một cha duy nhất (đơn thừa kế). Để tránh đi tính phức tạp của đa thừa kế (multi-inheritance) trong lập trình hướng đối tượng, Java thay thế bằng interface. Một lớp có thể kế thừa từ nhiều interface với các lớp khác để thừa hưởng thêm vùng dữ liệu và phương thức của các interface này.

- Interface được khai báo như một lớp. Nhưng các thuộc tính của interface là các hằng (khai báo dùng từ khóa final) và các phương thức của interface là trừu tượng (mặc dù không có từ
khóa abstract).

  1. Interface luôn luôn có modifier: public interface, cho dù bạn có khai báo rõ hay không.
  2. Nếu có các trường (field) thì chúng đều là: public static final, cho dù bạn có khai báo rõ hay không.
  3. Các method của nó đều là method trìu tượng, nghĩa là không có thân hàm, và đều có modifier là: public abstract, cho dù bạn có khai báo hay không.
  4. Interface không có cấu tử (Constructor).


 
Advertisements