Activity android


Một Activity biểu diễn một màn hình với một giao diện UI giống như Window là một lớp con của lớp ContextThemWrapper.Sơ đồ vòng đời của Activity


 


 

Mô tả

  

Hàm

Mô tả

onCreate() Đây là phương thức đầu tiên và được gọi khi Activity được tạo đầu tiên
onStart() Phương thức này được gọi khi Activity trở nên nhìn thấy tới người dùng
onResume() Được gọi khi người dùng bắt đầu tương tác với ứng dụng
onPause() Activity tạm dừng không nhận input từ người dùng và không thể thực thi bất cứ code nào và được gọi khi activity hiện tại đang được dừng và activity trước đó đang được phục hồi
onStop() Phương thức này được gọi trươc skhi activity bị hủy bởi hệ thống
onDestroy() Phương thức này được gọi trươc skhi activity bị hủy bởi hệ thống
onRestart() Được gọi khi activity tái khởi động sau khi dừng nó

 

 
Advertisements