Broadcast receiver android


Broadcast Receiver phản hồi các thông báo phát ra từ các ứng dụng khác hoặc từ chính hệ thống. Những thông báo này đôi khi được gọi là các event hoặc intent.Sơ Đồ<application
  android:icon="@drawable/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name"
  android:theme="@style/AppTheme" >
  <receiver android:name="MyReceiver">
  
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED">
     </action>
   </intent-filter>
  
  </receiver>
</application>

Bây giờ, bất cứ khi nào thiết bị Android của bạn được boot, thì thông báo sẽ được nhận bởiMyReceiver và trình triển khai logic bên trong phương thức onReceive() sẽ được thực thi.


Còn đây là nội dung của class : 


package com.example.My Application;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.widget.Toast;

public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
   Toast.makeText(context, "Intent Detected.", Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

 
Advertisements