Fragment android


Fragment là một phần của một Activity để cho phép thiết kế activity có tính mô-đun. Nó sẽ không sai nếu chúng ta nói rằng một Fragment là một loại sub-activity.Vòng đời fragmentMô tả

Hàm Mô tả
onAttach() Sự thể hiện (instance) của Fragment được gắn kết với một sự thể hiện của activity. Fragment và Activity không hoàn toàn được khởi tạo. Đặc biệt khi bạn lấy trong phương thức này một tham chiếu tới activity mà sử dụng Fragment cho công việc khởi tạo xa hơn.
onCreate() Hệ thống gọi phương thức này khi tạo Fragment. Bạn nên khởi tạo các thành phần cơ bản của Fragment mà bạn muốn duy trì khi Fragment bị dừng hoặc tạm dừng, sau đó được phục hồi lại.
onCreateView() Hệ thống gọi phương này khi cần Fragment đó để vẽ giao diện giao diện lần đầu tiên.
onActivityCreated() Được gọi sau phương thức onCreateView() khi activity được tạo. Sự thể hiện của Activity và Fragment đã được tạo cùng với cấu trúc view của activity đó. 
onStart() Được gọi khi bắt đầu sử dụng Fragment
onResume() Fragment hoạt động.
onPause()  Hệ thống gọi phương thức này khi có dấu hiệu chỉ rằng người dùng đang rời khỏi Fragment này.
onStop() Fragment đang bị dừng bằng cách gọi phương thức này.
onDestroyView() Được gọi để xóa trạng thái của Fragment.
onDestroy() Được gọi để xóa trạng thái của Fragment.

 
Advertisements