Intent and Filter android


Intent and Filter dùng để chuyển đổi dử liệu qua lại giữa các activity



Sơ đồ


 




Advertisements