Resources(Cấu trúc)


Organize resource in Android Studio(Cấu trúc trong Android Studio)  • main : chứa file khởi động
  • java : chứa các class
  • drawble :chứa hình ảnh
  • layout : chứa file xml giao diện
  • values : chứa giá trị chuỗi...

 

 

 

 
Advertisements