Service android


Một Service là một thành phần mà chạy trong Background để thực hiện các hoạt động mà không cần tương tác với người dùng và nó làm việc ngay cả khi nếu ứng dụng bị hủyVòng đời service 

Mô tả

Hàm

Mô tả

onStartCommand() Hệ thống gọi phương thức này khi thành phần khác, chẳng hạn một activity, yêu cầu rằng Service bắt đầu, bằng việc gọi startService(). Nếu bạn triển khai phương thức này, thì bạn cũng cần dừng nó khi công việc đã được thực hiện, bằng cách gọi phương thức stopSelf()hoặc stopService()
onBind() Hệ thống gọi phương thức này khi thành phần khác muốn liên kết với Service bởi gọi bindService(). Nếu bạn triển khai phương thức này, bạn phải cung cấp một giao diện mà client sử dụng để giao tiếp với Service đó, bằng việc trả về một đối tượng IBinder. Bạn phải luôn luôn triển khai phương thức này, nếu bạn không muốn cho phép liên kết, thì bạn nên trả về null.
onUnbind() Hệ thống gọi phương thức này khi tất cả client đã bị ngắt kết nối với một giao diện nào đó đã được công bố bởi Service này
onRebind() Hệ thống gọi phương thức này khi client mới đã kết nối tới Service này, sau khi nó đã được thông báo trước đó rằng tất cả đã bị ngắt kết nối trong phương thức onUnbind(Intent) của nó .
onCreate() Hệ thống gọi phương thức này khi Service là được tạo đầu tiên bởi sử dụng onStartCommand() hoặc onBind()
onDestroy() Hệ thống gọi phương thức này khi Service không còn được sử dụng nữa và đang bị hủy. 

 
Advertisements